top of page

Beleidsplan Stichting Gaby Bovelander

Inleiding

Het initiatief tot de oprichting van de Stichting Gaby Bovelander werd genomen eind 2016.

De eerste bestuursvergadering van de stichting in oprichting vond plaats op 5 februari 2017.

Het passeren van de oprichtingsakte is gebeurd op 10 april 2017 bij Notariaat Ridderhof & Stelwagen te Vaassen door Mr. J. U. Stelwagen. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68595271 op 19 april 2017. Het RSIN-nummer van de stichting is 857512158.

Doelstelling

Het doel van de stichting – in het kort – is het verzamelen, beheren en in het openbaar tentoonstellen van werken van beeldende kunstenaar Gaby Bovelander; alsmede door publicaties en overig publiciteitsmateriaal zoveel mogelijk de cultuurhistorische waarde van deze beeldend kunstenaar te belichten; het beheren en conserveren van de werken in bezit van de kunstenaar Gaby Bovelander; het samenstellen van een kerncollectie en het te zijner tijd onderbrengen van de kerncollectie, de gearchiveerde werken en andere zaken bij een museum; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Voor het bereiken van dit doel zal de stichting zich inspannen. Experts en eventueel vrijwilligers zullen worden benaderd om de werkzaamheden van het bestuur te ondersteunen. Na het overlijden van de kunstenaar zal de kerncollectie van haar werk ondergebracht worden in de stichting.

Het beeldend werk

Het werk van Gaby Bovelander omvat meerder disciplines en stijlen. In 1948 startte zij aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem op de afdeling beeldhouwen bij Gijsbert Jan Jacobs van den Hof. Daarna gaat ze naar de afdeling monumentale kunst en glas-in-lood waar zij afstudeert bij Wim van Woerkom en Dick Broos. Zij ontwikkelt zich veelzijdig, niet alleen in de monumentale kunst, maar ook vanaf midden jaren vijftig start haar schilderscarrière. Zij maakte magisch realistische schilderijen, gevolgd door een periode van lyrische abstractie. De laatste jaren tekent ze met behulp van computerprogramma’s en maakt digitale kunst. Ook ontwierp ze diverse beelden en zijn in Apeldoorn diverse sgraffitos, wandschilderingen en glas-in-lood ramen van haar te zien. Een uitgebreid overzicht van haar diverse werkzaamheden worden vastgelegd in een collectieplan.

Organisatie

De stichting beoogt het algemeen maatschappelijk belang te dienen en is bij de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De activiteiten van de stichting worden mogelijk gemaakt door subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; en andere baten. Vrienden van de Stichting betalen € 20,- (of meer) per jaar. De verkregen geldmiddelen zullen zoveel mogelijk worden ingezet om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.

Het postadres van de stichting is Le Chevalierlaan 3, 8162 PD Epe. De stichting is te bereiken via email: info@stichtinggabybovelander.org en stichtinggabybovelander@gmail.com. Het adres van de website is www.stichtinggabybovelander.org. Het IBANnummer van de stichting is NL 71 ABNA 0245 6007 60.

De bestuursleden van de stichting zijn:

Mevrouw T.C. van den Berg, voorzitter;

Mevrouw I.P. Hortulanus, penningmeester;

Mevrouw G. Bovelander, lid

Mevrouw E. van de Beek, secretaris;

De heer H. Spoelstra, webbeheerder;

Mevrouw M. Haye, lid.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft geen werknemers.

Financiën

De stichting heeft geen startvermogen. De verkregen inkomsten zullen worden aangewend voor het beheer, behoud en samenstellen van een kerncollectie van het werk van beeldend kunstenaar Gaby Bovelander.

Het boekjaar van de stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. In de loop van 2018 zal het eerste verslag van de activiteiten en de balans en staat van baten en lasten met toelichting van de stichting Gaby Bovelander worden gepubliceerd.

Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft in haar vergadering van 21 augustus 2017 een Huishoudelijk Reglement vastgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd evenals de relatie tussen het bestuur en Gaby Bovelander. Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks herzien indien nodig.

Vastgesteld 20 november 2017.

bottom of page