top of page

Beleidsplan Stichting Gaby Bovelander

Voor de periode 2023-2027


Inleiding

Het initiatief tot de oprichting van de Stichting Gaby Bovelander werd genomen eind 2016. De eerste bestuursvergadering van de stichting in oprichting vond plaats op 5 februari 2017.

Het passeren van de oprichtingsakte is gebeurd op 10 april 2017 bij Notariaat Ridderhof & Stelwagen te Vaassen door Mr. J. U. Stelwagen. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68595271 op 19 april 2017.

Doelstelling

Het doel van de stichting – in het kort – is:

  • het verzamelen, beheren en in het openbaar tentoonstellen van werken van beeldende kunstenaar Gaby Bovelander;

  • alsmede door publicaties en overig publiciteitsmateriaal zoveel mogelijk de cultuurhistorische waarde van deze beeldend kunstenaar te belichten;

  • het beheren en conserveren van de werken in bezit van de kunstenaar Gaby Bovelander;

  • het samenstellen van een kerncollectie en het te zijner tijd onderbrengen van de kerncollectie, de gearchiveerde werken en andere zaken bij musea;

  • het te gelde maken van geselecteerde schilderijen ten bate van het beheren en conserveren en de onkosten in ruime zin hiermede verbonden;

  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Voor het bereiken van dit doel zal de stichting zich inspannen. Experts en eventueel vrijwilligers zullen worden benaderd om de werkzaamheden van het bestuur te ondersteunen. Na het overlijden van de kunstenaar in 2020 is de kerncollectie van haar werk ondergebracht in de stichting.

Het beeldend werk

Het werk van Gaby Bovelander omvat meerdere disciplines en stijlen. In 1948 startte zij aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem op de afdeling beeldhouwen bij Gijsbert Jan Jacobs van den Hof. Daarna ging ze naar de afdeling monumentale kunst en glas-in-lood waar zij afstudeerde bij Wim van Woerkom en Dick Broos. Zij ontwikkelde zich veelzijdig, niet alleen in de monumentale kunst, maar ook vanaf midden jaren vijftig startte haar schilderscarrière. Zij maakte magisch realistische schilderijen, gevolgd door een periode van lyrische abstractie. De laatste jaren tekende ze met behulp van computerprogramma’s en maakte digitale kunst. Ook ontwierp ze diverse beelden en zijn in Apeldoorn diverse sgraffito’s, wandschilderingen en glas-in-lood ramen van haar te zien. Een uitgebreid overzicht van haar diverse werkzaamheden is vastgelegd in een collectieplan.

De stichting organiseerde sinds de oprichting diverse tentoonstellingen:

2017 Noord-Veluws Museum in Nunspeet; tentoonstelling ‘Vrouwen, Uit de Kunst!, expositie over vrouwelijke beeldend kunstenaar op de Noordwest Veluwe.

2019 Noord-Veluws Museum in Nunspeet; tentoonstelling naar aanleiding van de schenking

2019 Galerie ‘Bij Krepel’ in Klarenbeek.

2021 CODA Museum Apeldoorn ‘Bloemlezing uit haar nalatenschap’, een selectie uit de schenking

2021 Galerie ‘Bij Krepel’ in Klarenbeek; verkooptentoonstelling

2021 Noord-Veluws Museum in Nunspeet; Gaby Bovelander, overzichtstentoonstelling


De stichting maakte in samenwerking met documentairemaker Peter Schoof een documentaire over

leven en werk van Gaby Bovelander van ruim 30 minuten. Een korte versie van 10 minuten is te zien op de website van de stichting. Deze documentaire werd mede mogelijk gemaakt door subsidies, particulier geldschieters en bijdragen van de Vrienden van de stichting.


In 2021 verscheen de monografie over haar leven en werk: ‘Wie licht blijft zien, loopt nooit in duisternis’, geschreven door Lies van de Beek. Deze uitgave van Van Spijk Artbooks werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Gaby Bovelander, Noord-Veluws Museum Nunspeet, CODA Museum Apeldoorn, Museum Arnhem, Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet, Adriana Hoogenboom Stichting en Erfgoedplatform Apeldoorn.


Tot slot: de stichting houdt zich bezig met het samenstellen van een oeuvrecatalogus van het werk van Gaby Bovelander, teneinde zo de registreren waar welke werken zich bevinden. Dat geldt voor zowel het monumentale werk als de schilderijen, tekeningen en digiprints.

Organisatie

De stichting beoogt het algemeen maatschappelijk belang te dienen en is bij de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De activiteiten van de stichting worden mogelijk gemaakt door:

- subsidies en donaties;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- en andere baten.

Vrienden van de Stichting betalen € 20,- (of meer) per jaar. De verkregen geldmiddelen zullen zoveel mogelijk worden ingezet om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.

Het postadres van de stichting is Rooboerskamp 33, 8181 TZ te Heerde. De stichting is te bereiken via email: stichtinggabybovelander@gmail.com. Het adres van de website is www.stichtinggabybovelander.org.

Het IBANnummer van de stichting is NL 71 ABNA 0245 6007 60.


De bestuursleden van de stichting zijn per 1 januari 2023:

Mevrouw T.C. van den Berg, voorzitter;

Mevrouw I.P. Hortulanus, penningmeester;

Mevrouw E. van de Beek, secretaris;

De heer H. Spoelstra, webbeheerder;

Mevrouw M. Haye, lid.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft geen werknemers.

Financiën

De stichting heeft geen startvermogen. De verkregen inkomsten zullen worden aangewend voor het beheer, behoud en samenstellen van een kerncollectie van het werk van beeldend kunstenaar Gaby Bovelander.

Het boekjaar van de stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd van activiteiten in een jaarverslag. De balans en staat van baten en lasten met toelichting van de stichting Gaby Bovelander wordt jaarlijks opgesteld en beiden worden op de website gepubliceerd.

Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft in haar vergadering van 21 augustus 2017 een Huishoudelijk Reglement vastgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks herzien indien nodig.


Herziene versie van het beleidsplan: vastgesteld in oktober 2023.

Σχόλια


bottom of page